8 czerwca 2016

Przysięga dojo języku japońskim

一.吾々は心身を錬磨し、確固不抜の心技を極めること

一.吾々は武の神髄を極め、機に発し感に敏なること

一.吾々は質実剛健を以て、克己の精神を涵養すること

一.吾々は礼節を重んじ長上を敬し、粗暴の振る舞いを慎むこと

一.吾々は神仏を尊び、謙譲の美徳を忘れざること

一.吾々は智性と体力とを向上させ、事に臨んで過たざること

一.吾々は生涯の修行を空手の道に通じ、極真の道を全うすること

1. Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.

2. Hitotsu, ware ware wa,bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.

3. Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o mot-te, jiko no seishin o kanyo suru koto.

4. Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.

5. Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.

6. Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.

7. Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mat-to suru koto.

Udostępnij